Естетичне виховання

реферат

1. Предмет естетики. Структура естетичного знання. Функції естетики

Слово естетика - грец. походження, в перекладі означає "що має відношення до чуттєвого пізнання". Термін естетика увійшов у науку в сер. ХУШ ст. вперше його вжив німецький філософ А. Баумгартен для позначення нового розділу філософії. Це слово закріпилося у філософській термінології і вже з ХУШ ст. естетику почали розуміти як науку, що вивчає або "філософію прекрасного", або "філософію мистецтва". У естетиків зявився свій власний предмет вивчення. Естетика розглядає чуттєве пізнання навколишньої дійсності і має справу з її різними сторонами: з природою, суспільством, людиною та її діяльністю в самих різних життєвий сферах, аж до виробничої. Так, естетично ми оцінюємо красиві квіти, величні будівлі, спрямовані увись куполи храмів, технічні обєкти (компютери, автомобілі і.), створені працею людини, високі моральні вчинки людей, прекрасні твори мистецтва. Про людей, чутливих до краси, ми говоримо, що вони наділені естетичним почуттям. Сам процес подібного сприйняття ми називаємо естетичним сприйняттям, результатом якого є естетичне переживання.Т. ч. естетичні почуття, естетичні переживання, естетичні насолоди виступають як прояв естетичного ставлення до предметів або явищ дійсності. Всілякі естетичні відносини, що виникають у людини (соц. групі, про-ва) до дійсності, можна віднести до загального поняття "естетичне". Природу естетичного вивчає наука естетика. Дослідження естетичного припускає аналіз найбільш загальних характеристик, притаманних прекрасного, піднесеного, трагічного і т.п. Крім того природи породження цих явищ у свідомості людини, в естетичних сприйняттях, уявленнях, ідеалах, поглядах і теоріях, а також природу естетичних цінностей. Одним з основних питань, що входять в коло вивчення естетики, є мистецтво. Естетика досліджує загальні закономірності розвитку мистецтва, які у різних його видах. Вона вивчає і сам процес мистецтв. творчості, а також процес художнього сприйняття мистецтва і т.д. Мистецтво існує лише в соціально-комунікативній системі "художник - мистецтво - публіка" або "мистецтв. Творчість - мистецтво - художнє сприйняття". У предмет естетики як науки включаються такі проблеми, як "художник", "художня мова" "художнє сприйняття", "художня оцінка", "художній смак" та ін. Перераховані проблеми та їх включення в предмет естетики зобовязує нас розглянути взаємозвязок "художнього" і "естетичного".

Поняття "художнє" має відношення до мистецтва, діяльності художника, до сприйняття мистецтва, до оцінки творів мистецтва і т.д. Але є естетичні явища, цінності, процеси не володіють художнім характером, наприклад, естетичне сприйняття природи, поведінки, побутової сфери, утилітарних форм людської діяльності. "Художнє" слід розглядати як прикметник від іменника "мистецтво". Художня потреба - це потреба у мистецтві; художня оцінка - це оцінка мистецтва; художня творчість - це створення мистецтва, художнє сприйняття - це сприйняття мистецтва і т.д.

Художнє, як має відношення до мистецтва є видом естетичного як роду; художня діяльність - вид естетичної діяльності, художнє - вид естетичного. Категорія естетичного характеризує всю широту і розмаїття прекрасного і потворного, трагічного і комічного, піднесеного і ницого з їх модифікаціями у природному та соціальному середовищі, в мистецтві і в утилітарних видах діяльності. Ми не знаємо жодного художнього явища (музичного, літературного, живописного), яке б не володіло естетичною природою, не було б прекрасним чи потворним. Позитивно естетичних чи негативно естетичним та ін., але ми знаємо естетичні явища, які не мають художньої породою (краса флори і фауни, фізичного вигляду людини, неорганічні предмети і т.д.).

Естетика вивчає і ціннісне ставлення людини до дійсності (прекрасне, потворне, сатиричний, зворушливе, гумористичне, трагічне, комічне, високе та ін.) Крім того, естетика досліджує закономірності естетичної діяльності суспільства, закономірності естетичного освоєння дійсності людиною і т.д. Аналіз естетичної діяльності дозволяє зрозуміти, як людина творить, створює прекрасне в житті і як він споживає (сприймає) його.

Іншими словами, естетика вивчає субєкти творчості та сприйняття (художник, публіка, співавтор, імпровізатор, виконавець, критик), обєкти творчості і сприйняття, засоби, процеси і результати естетичної творчості і сприйняття. Т. ч., розглянуті нами питання і складають предмет естетики. Естетика - філософська наука, вона народилася в надрах філософії та зберігає з нею тісний звязок. Якщо філософія вивчає найбільш загальні закони природи, суспільного розвитку та мислення, то естетика вивчає найбільш загальні закони розвитку мистецтва, а також естетичного ставлення людини до світу. Естетика, ставши самостійною наукою (др. пол. ХУШ ст.) Продовжує брати основні методологічні положення з філософії. Естетика повязана з багатьма громадськими, філософськими, гуманітарними науками. Естетика тісно повязана з етикою.

Моральний момент входить у саму суть естетичного ставлення людини до дійсності. Взаємовідносини людей - це основа будь-якого художнього твору. Естетика виступає методологічною основою і для ряду нових наук, що виділилися з неї: технічної естетики, естетики побуту, естетики поведінки. Естетика - це наука про естетичне, про сутність і законах естетичного пізнання та естетичної діяльності людини, наука про загальні закони розвитку мистецтва.

Делись добром ;)